Герб України                             

              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
15.09.2004 N 435
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2004 р.
за N 1302/9901
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 481 ( z0048-08 ) від 27.12.2007 }
Про затвердження Інструкції з бухгалтерського
обліку кредитних, вкладних (депозитних)
операцій та формування і використання резервів
під кредитні ризики в банках України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою вдосконалення
бухгалтерського обліку банками України кредитних, вкладних
(депозитних) операцій та формування і використання резервів під
кредитні ризики в банках України Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку кредитних,
вкладних (депозитних) операцій та формування і використання
резервів під кредитні ризики в банках України (додається).
2. Департаменту бухгалтерського обліку (В.І. Ричаківська)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів
Національного банку України та банків для керівництва і
використання в роботі.
3. Генеральному департаменту банківського нагляду
(В.В. Пушкарьов) унести зміни до Положення про порядок формування
та використання резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 06.07.2000 N 279 ( z0474-00 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за
N 474/4695 (із змінами), у частині формування резервів з
урахуванням зменшення корисності активів.
4. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від 20.08.99
N 418 ( z0612-99 ) "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського
обліку депозитних операцій установ комерційних банків України"
(зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.09.99 за
N 612/3905); постанову Правління Національного банку України від
11.07.2001 N 268 ( z0634-01 ) "Про затвердження Правил
бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках
України (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.07.2001
за N 634/5825).
5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року, за
винятком пункту 1.8 глави 1 розділу I Інструкції з бухгалтерського
обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і
використання резервів під кредитні ризики в банках України, який
набирає чинності з 01.01.2006.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
В.о. Голови А.П.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.09.2004 N 435
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2004 р.
за N 1302/9901

ІНСТРУКЦІЯ
з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних
(депозитних) операцій та формування і використання
резервів під кредитні ризики в банках України

Розділ I
Загальні положення
Глава 1. Основні положення та терміни
1.1. Ця Інструкція визначає порядок відображення в
бухгалтерському обліку інформації про надання (отримання)
кредитів, гарантій, авалів, поручительств, здійснення
факторингових операцій, операцій репо, врахування векселів,
вкладних (депозитних) операцій та формування і використання
резервів під кредитні ризики в банках України.
1.2. Інструкція розроблена відповідно до Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), Законів України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний банк України"
( 679-14 ), інших законодавчих актів України, нормативно-правових
актів Національного банку України (далі - Національний банк) й
основних вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
1.3. Терміни, що використовуються в цій Інструкції,
уживаються в таких значеннях: довгостроковий вклад (депозит) - розміщені або залучені кошти
на строк більше ніж один рік; довгострокові кредити - надані або отримані кредити на строк
більше ніж один рік; зобов'язання з кредитування - зобов'язання банку надати
клієнту кредит на певних умовах; короткостроковий вклад (депозит) - надані або отримані кошти
на строк, що не перевищує один рік; короткостроковий кредит - наданий або отриманий кредит на
строк, що не перевищує один рік; прострочена заборгованість - заборгованість, яка не погашена
в термін (строк), установлений договором; сумнівна заборгованість - заборгованість, за якою в банку є
сумнів щодо її погашення.
1.4. Кредитні та вкладні (депозитні) операції відображаються
за відповідними рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ) та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (далі -
План рахунків), залежно від категорії контрагентів, виду
кредиту/вкладу (депозиту) та строків їх використання.
1.5. Облік кредитних, вкладних (депозитних) операцій та
нарахованих доходів і витрат за такими операціями в іноземній
валюті та банківських металах здійснюється аналогічно до порядку
обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій у національній
валюті. Курсові різниці від переоцінки суми кредиту та вкладу
(депозиту), а також нарахованих за ними процентів в іноземній
валюті та банківських металах у зв'язку із зміною офіційного
валютного курсу відображаються за рахунком 6204 "Результат від
торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".
1.6. Продаж активів з відстроченням платежу в бухгалтерському
обліку відображається відповідно до економічної суті за рахунками
з обліку кредитів згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку
банків України.
1.7. Надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади
(депозити) первісно оцінюються і відображаються в бухгалтерському
обліку за собівартістю (в сумі фактично наданих (отриманих)
коштів, уключаючи комісійні та інші витрати, що безпосередньо
пов'язані з цими операціями) відповідно як актив та зобов'язання і
не підлягають взаємозаліку.
1.8. На дату балансу кредити, вклади (депозити) оцінюються за
амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки
відсотка під час здійснення амортизації дисконту (премії) та
нарахування процентів.
1.9. Якщо балансова вартість активів (наданих кредитів та
розміщених депозитів) перевищує оцінену суму очікуваного
відшкодування, то визнається зменшення їх корисності. Зменшення
корисності в бухгалтерському обліку відображається шляхом
формування спеціальних резервів за рахунок витрат банку.
1.10. У бухгалтерському обліку операції з продовження строку
дії (пролонгації) кредитних та вкладних (депозитних) договорів
відображаються за відповідними рахунками з обліку короткострокової
або довгострокової заборгованості Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України залежно від строку, що визначається від дати
пролонгації договору до дати їх погашення.
1.11. За кредитними операціями (наприклад, факторинговими,
гарантійними, з урахування векселів), за якими кошти надаються
одній особі, а погашення заборгованості здійснюється іншою,
аналітичний облік ведеться щодо тієї особи, яка має здійснювати
погашення кредитної заборгованості.
1.12. Відображення в бухгалтерському обліку фінансового
лізингу (оренди) здійснюється згідно з вимогами Інструкції з
бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів
банків України, затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 11.12.2000 N 475 ( z0960-00 ) та зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за N 960/5181 (із
змінами).
1.13. Бухгалтерський облік нарахованих, отриманих
(сплачених), наперед отриманих (сплачених) доходів та витрат за
кредитними та вкладними (депозитними) операціями здійснюється
згідно з порядком, визначеним Правилами бухгалтерського обліку
доходів і витрат банків України, затвердженими постановою
Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 255
( z0583-03 ) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
11.07.2003 за N 583/7904 (із змінами).
Глава 2. Рахунки, що використовуються для обліку
кредитних, вкладних (депозитних) операцій
та формування і використання резервів
2.1. З метою скорочення переліку рахунків під час опису
бухгалтерських проводок за кредитними, вкладними (депозитними)
операціями та формування і використання резервів рахунки в цій
Інструкції згруповані відповідно до їх призначення (згідно з
додатком до цієї Інструкції) та використовуються згідно з вимогами
законодавства України.
2.2. Для відображення в бухгалтерському обліку кредитних,
вкладних (депозитних) операцій банки відповідно до облікової
політики можуть використовувати транзитні рахунки, рахунки
кредиторської та дебіторської заборгованості з подальшим
відображенням цих операцій за відповідними рахунками з обліку
кредитних, вкладних (депозитних) операцій.
Розділ II
Бухгалтерський облік кредитних операцій
Глава 1. Відображення в бухгалтерському обліку
кредитних операцій на дату укладення кредитного
договору (дата операції)
1.1. На дату здійснення кредитної операції (у день виникнення
в банку зобов'язання з кредитування) банк відображає суму
зобов'язання на відповідних позабалансових рахунках. Надані зобов'язання з кредитування банк відображає в обліку
такою бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки для обліку наданих зобов'язань з кредитування; Кредит Контррахунок - на суму зобов'язань за цим договором. Отримані зобов'язання з кредитування банк відображає такою
бухгалтерською проводкою: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування - на
суму зобов'язань за цим договором.
1.2. Якщо на дату операції (у день виникнення в банку
зобов'язання з кредитування) кредит надається в повній сумі, то
зобов'язання з кредитування за позабалансовими рахунками не
відображається.
1.3. Порядок обліку договорів за кредитними операціями банк
визначає самостійно із забезпеченням їх реєстрації та збереження.
1.4. Зобов'язання з кредитування банк визнає за
позабалансовими рахунками до часу його погашення або закінчення
строку виконання. У разі припинення дії договору, часткового або повного його
виконання відповідна сума зобов'язання списується з позабалансових
рахунків і здійснюються такі бухгалтерські проводки: а) за наданими зобов'язаннями: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунки для обліку наданих зобов'язань з кредитування; б) за отриманими зобов'язаннями: Дебет Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування; Кредит Контррахунок.
1.5. У разі укладання договору про поновлювану кредитну лінію
на суму погашеного кредиту в межах встановленого договором строку
здійснюються проводки відповідно до пункту 1.1 цієї глави.
Глава 2. Бухгалтерський облік наданих кредитів
2.1. Надані кредити відображаються в бухгалтерському обліку
такою проводкою: Дебет Рахунки для обліку наданих кредитів; Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та
банківських металів.
2.2. У разі надання кредиту з одночасним утриманням комісії
та/або процентів авансом здійснюються такі бухгалтерські проводки: Дебет Рахунки для обліку наданих кредитів - на суму кредиту; Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та
банківських металів - на суму кредиту за вирахуванням комісії
та/або процентів, утриманих авансом; Кредит Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими
кредитами - на суму комісії та/або процентів, утриманих авансом.
2.3. Сума неамортизованого дисконту за наданими кредитами
амортизується не рідше одного разу на місяць. У цьому разі
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими
кредитами; Кредит Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами.
2.4. На суму наданого кредиту зменшуються зобов'язання з
кредитування, що обліковуються за позабалансовими рахунками.
Бухгалтерські проводки здійснюються відповідно до пункту 1.4 глави
1 розділу II цієї Інструкції.
2.5. Продаж активів з відстроченням платежу відображається в
бухгалтерському обліку аналогічно до обліку операцій з надання
кредитів.
Глава 3. Бухгалтерський облік забезпечення
кредитних операцій
3.1. Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій
(гарантій, поручительств, застави тощо) здійснюється за
позабалансовими рахунками протягом дії відповідного договору про
забезпечення виконання зобов'язань.
3.2. Гарантії, поручительства, отримані як забезпечення
кредитної операції, первісно враховуються за позабалансовими
рахунками в зазначеній у договорі сумі, що підлягає отриманню в
разі їх виконання. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська
проводка: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунки для обліку отриманих гарантій. Аналогічна бухгалтерська проводка здійснюється в разі
збільшення суми зобов'язання за поручительством у зв'язку із
збільшенням суми нарахованих процентів та неустойки. У разі отримання банком гарантій або поручительств від
кількох гарантів (поручителів), кожен з яких надає поручительство
на всю суму кредитної операції, усі отримані банком гарантії
(поручительства) обліковуються за рахунком 9010 "Прості гарантії,
що отримані від банків" або 9031 "Прості гарантії, що отримані від
клієнтів, крім Уряду України".
3.3. Застава, що отримана як забезпечення кредиту (майно, у
тому числі майнові права на грошові кошти, які розміщені на вклад
(депозит)), відображається в бухгалтерському обліку за
позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки для обліку отриманої застави; Кредит Контррахунок.
3.4. У разі виконання зобов'язання боржником або іншою
зобов'язаною особою, а також у разі припинення дії відповідного
договору про забезпечення, вартість забезпечення списується з
позабалансових рахунків і здійснюються такі бухгалтерські
проводки: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунки для обліку отриманої застави або Дебет Рахунки для обліку отриманих гарантій; Кредит Контррахунок.
3.5. У разі задоволення вимог кредитора за рахунок предмета
застави в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,
рахунки клієнтів, рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки
для обліку залучених вкладів (депозитів), рахунки для обліку
розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів, рахунки з обліку
активів банку; Кредит Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку
простроченої заборгованості за наданими кредитами, рахунки для
обліку сумнівної заборгованості за наданими кредитами; Кредит Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами,
рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами,
рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів, рахунки для
обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами, рахунок
з обліку сплачених штрафів та пені. Одночасно списується вартість заставленого майна, що
обліковувалося за позабалансовими рахунками, і здійснюється
проводка відповідно до пункту 3.4 цієї глави.
3.6. Бухгалтерський облік заставленого майна, що переходить у
власність заставодержателя за результатами звернення стягнення
(визнання в балансі активів у вигляді цінних паперів, основних
засобів тощо), здійснюється відповідно до нормативно-правових
актів Національного банку.
3.7. Кошти, отримані від гаранта, зараховуються як погашення
заборгованості за кредитом і відображаються в бухгалтерському
обліку такими проводками: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,
рахунки клієнтів; Кредит Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку
простроченої заборгованості за наданими кредитами, рахунки для
обліку сумнівної заборгованості за наданими кредитами; Кредит Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами,
рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами,
рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів, рахунки для
обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами. Одночасно списується сума отриманої гарантії, що
обліковувалася за позабалансовими рахунками, і здійснюється
проводка відповідно до пункту 3.4 цієї глави.
3.8. Зміна вартості застави відображається такими
бухгалтерськими проводками: а) у разі збільшення вартості застави: Дебет Рахунки для обліку отриманої застави; Кредит Контррахунок; б) у разі зменшення вартості застави: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунки для обліку отриманої застави.
Глава 4. Погашення заборгованості
за наданими кредитами
4.1. Погашення заборгованості за наданими кредитами
(основного боргу) відображається в бухгалтерському обліку такими
проводками: Дебет Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та
банківських металів; Кредит Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку
простроченої заборгованості за наданими кредитами, рахунки для
обліку сумнівної заборгованості за наданими кредитами.
4.2. Якщо умовами договору передбачено сплату процентів
періодично або на дату погашення кредиту, то в бухгалтерському
обліку здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та
банківських металів; Кредит Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами,
рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами,
рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за наданими
кредитами, рахунки для обліку сумнівної заборгованості за
нарахованими доходами, рахунки для обліку комісійних доходів за
кредитними операціями.
4.3. Якщо проценти були утримані авансом, то на дату
погашення здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими
кредитами; Кредит Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами.
Глава 5. Бухгалтерський облік отриманих кредитів
5.1. З дати укладення договору про отримання кредиту банк
здійснює облік отриманих зобов'язань відповідно до пункту 1.1
глави 1 розділу II цієї Інструкції.
5.2. Під час отримання кредиту здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів; Кредит Рахунки для обліку отриманих кредитів. Одночасно зменшується залишок зобов'язань з кредитування, які
отримані від банків та обліковуються за позабалансовими рахунками.
Бухгалтерські проводки здійснюються відповідно до пункту 1.4 глави
1 розділу II цієї Інструкції.
5.3. У разі надання банком застави як забезпечення отриманого
кредиту в бухгалтерському обліку за позабалансовими рахунками
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунок для обліку наданої застави. Активи, надані в заставу, обліковуються банком за балансовою
вартістю за окремими аналітичними рахунками відповідних балансових
рахунків залежно від виду активу (основні засоби, нематеріальні
активи, цінні папери тощо).
5.4. Якщо за отриманим кредитом одночасно утримується комісія
та/або передбачається утримання процентів авансом, то сума
утриманої комісії та/або процентів обліковується за рахунками
неамортизованого дисконту за отриманими кредитами. У цьому разі на
дату отримання кредиту здійснюються такі бухгалтерські проводки: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів; Дебет Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими
кредитами; Кредит Рахунки для обліку отриманих кредитів.
5.5. Не рідше одного разу на місяць здійснюється амортизація
суми неамортизованого дисконту з відображенням за відповідними
рахунками витрат протягом строку використання кредиту. У цьому
разі здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку процентних витрат за отриманими кредитами; Кредит Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими
кредитами.
5.6. Повернення отриманого кредиту відображається в
бухгалтерському обліку такою бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки для обліку отриманих кредитів; Кредит Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів. Одночасно списується вартість наданої застави і
відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет Рахунок для обліку наданої застави; Кредит Контррахунок.
Розділ III
Бухгалтерський облік простроченої,
сумнівної та безнадійної заборгованості
за кредитними операціями
Глава 1. Бухгалтерський облік простроченої,
сумнівної та безнадійної заборгованості
за наданими кредитами
1.1. Сума заборгованості за кредитом, що не сплачена
позичальником (боржником) у визначений договором строк, наступного
робочого дня відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими
кредитами; Кредит Рахунки для обліку наданих кредитів.
1.2. У разі прийняття банком рішення про визнання
заборгованості за кредитною операцією сумнівною здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за наданими
кредитами; Кредит Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку
простроченої заборгованості за наданими кредитами.
1.3. Погашення простроченої заборгованості за кредитною
операцією відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,
рахунки клієнтів; Кредит Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими
кредитами.
1.4. Погашення сумнівної заборгованості за кредитною
операцією відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,
рахунки клієнтів; Кредит Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за наданими
кредитами.
1.5. У разі визнання заборгованості за кредитними операціями
безнадійною така заборгованість списується за рахунок спеціальних
резервів.
Глава 2. Бухгалтерський облік простроченої
заборгованості за отриманими кредитами
2.1. Сума заборгованості за отриманим кредитом, що не
сплачена у визначений договором строк, наступного робочого дня
відображається позичальником (боржником) такою бухгалтерською
проводкою: Дебет Рахунки для обліку отриманих кредитів; Кредит Рахунки для обліку простроченої заборгованості за отриманими
кредитами.
2.2. Погашення простроченої заборгованості за отриманими
кредитами відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки для обліку простроченої заборгованості за отриманими
кредитами; Кредит Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів.
Розділ IV
Особливості бухгалтерського обліку
окремих кредитних операцій
Глава 1. Бухгалтерський облік кредитних ліній
1.1. На дату укладення договору про кредитну лінію банк
обліковує зобов'язання з кредитування за позабалансовими рахунками
відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу II цієї Інструкції.
1.2. У разі надання кредиту сума зобов'язання з кредитування
зменшується на суму наданих коштів і відображається в
бухгалтерському обліку відповідно до пункту 1.4 глави 1 розділу II
цієї Інструкції.
1.3. Використання кредитної лінії (надання кредитів)
відображається за відповідними балансовими рахунками з обліку
кредитів згідно з обліковою політикою банку.
1.4. Бухгалтерський облік простроченої, сумнівної та
безнадійної заборгованості за кредитними лініями здійснюється
аналогічно до розділу III цієї Інструкції.
Глава 2. Бухгалтерський облік кредитів овердрафт
(кредитування рахунку)
2.1. На дату укладення договору, відповідно до якого
передбачається кредитування рахунку клієнта, банк відображає в
обліку зобов'язання з кредитування відповідно до пункту 1.1 глави
1 розділу II цієї Інструкції.
2.2. Суми наданих кредитів овердрафт відображаються в
бухгалтерському обліку за дебетом рахунків клієнтів (юридичних та
фізичних осіб), у результаті чого виникає дебетовий залишок на цих
рахунках і здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки клієнтів; Кредит Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,
рахунки клієнтів.
2.3. Сума зобов'язань з кредитування, що обліковується за
позабалансовим рахунком, зменшується на суму наданого кредиту
овердрафт. Бухгалтерські проводки здійснюються відповідно до
пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.
2.4. Не сплачена позичальником у визначений договором строк
заборгованість за нарахованими процентними доходами за кредитом
овердрафт наступного робочого дня відображається за відповідними
рахунками для обліку прострочених нарахованих доходів. У цьому
разі здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів; Кредит Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами.
2.5. Якщо суму кредиту овердрафт не погашено у визначений
договором строк, то дебетовий залишок за рахунком клієнта
переноситься на рахунок з обліку простроченої заборгованості за
наданими кредитами і виконується така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими
кредитами; Кредит Рахунки клієнтів.
2.6. У разі визнання заборгованості за кредитом овердрафт
сумнівною дебетовий залишок за рахунком клієнта відображається за
відповідними рахунками з обліку сумнівної заборгованості за
кредитами і здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за наданими
кредитами; Кредит Рахунки клієнтів.
2.7. Відображення в бухгалтерському обліку кредитів овердрафт
за кореспондентським рахунком банку здійснюється аналогічно до
відображення кредитів овердрафт за поточним рахунком клієнта.
2.8. Кредити овердрафт за кореспондентськими рахунками, що
відкриті в інших банках, розглядаються як отримані кредити
овердрафт; кредити овердрафт за кореспондентськими рахунками інших
банків розглядаються як надані кредити овердрафт.
2.9. Бухгалтерський облік простроченої, сумнівної та
безнадійної заборгованості за кредитами овердрафт здійснюється
аналогічно до розділу III цієї Інструкції.
Глава 3. Бухгалтерський облік операцій репо
3.1. Операція репо відображається в бухгалтерському обліку як
наданий (отриманий) кредит під заставу цінних паперів.
3.2. Зобов'язання з надання (отримання) коштів за операцією
репо відображається банком за позабалансовими рахунками відповідно
до пункту 1.1 глави 1 розділу II цієї Інструкції.
3.3. Перерахування коштів за операціями репо (надання
кредиту) відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо; Кредит Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,
рахунки клієнтів. Одночасно списується сума зобов'язань з позабалансових
рахунків і відображається в бухгалтерському обліку відповідно до
пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції. Цінні папери, що придбані за операцією репо, обліковуються
покупцем (кредитором) як отримана застава за позабалансовими
рахунками. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку отриманої застави; Кредит Контррахунок.
3.4. Кредитор у день зворотного викупу продавцем
(позичальником) цінних паперів списує їх вартість з позабалансових
рахунків із виконанням таких бухгалтерських проводок: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,
рахунки клієнтів; Кредит Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо; Кредит Рахунок для обліку нарахованих доходів за операціями репо,
рахунки для обліку процентних доходів за операціями репо. Одночасно за позабалансовими рахунками: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунки для обліку отриманої застави.
3.5. У разі неповернення позичальником коштів за операцією
репо кредитор списує вартість цінних паперів, отриманих у заставу,
з позабалансових рахунків і одночасно визнає їх за відповідними
балансовими рахунками з обліку придбаних цінних паперів за
справедливою вартістю. У цьому разі здійснюються такі
бухгалтерські проводки: Дебет Рахунки для обліку цінних паперів; Кредит Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо; Кредит Рахунок для обліку нарахованих доходів за операціями репо, рахунки для обліку процентних доходів за операціями репо.
3.6. Отримання коштів за операцією репо (отримання кредиту)
відображається в балансі продавця (позичальника) такою
бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів; Кредит Рахунки для обліку коштів, які отримані за операціями репо.
Одночасно списується з позабалансових рахунків сума отриманих
зобов'язань з кредитування і здійснюється бухгалтерська проводка
відповідно до пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.
3.7. Цінні папери, які продані за операцією репо із
зобов'язанням зворотного викупу, продавець (позичальник) обліковує
за окремими аналітичними рахунками балансових рахунків з обліку
цінних паперів. Одночасно балансова вартість цінних паперів
відображається за позабалансовими рахунками як надана застава
такою бухгалтерською проводкою: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунок для обліку наданої застави.
3.8. Повернення коштів за операцією репо відображається в
балансі продавця (позичальника) такими бухгалтерськими проводками: Дебет Рахунки для обліку коштів, які отримані за операціями репо; Дебет Рахунки для обліку процентних витрат за операціями репо,
рахунки для обліку нарахованих витрат за отриманими кредитами; Кредит Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів.
3.9. У разі неповернення продавцем (позичальником) коштів за
операцією репо вартість цінних паперів списується з його балансу і
відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки для обліку коштів, які отримані за операціями репо; Кредит Рахунки для обліку цінних паперів. Одночасно вартість цінних паперів, наданих у заставу,
списується з позабалансових рахунків і виконується така
бухгалтерська проводка: Дебет Рахунок для обліку наданої застави; Кредит Контррахунок.
Глава 4. Бухгалтерський облік факторингових операцій
4.1. На дату укладення договору факторингу сума, яку фактор
(банк) зобов'язується сплатити клієнту, відображається за
позабалансовими рахунками відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу
II цієї Інструкції.
4.2. Отримані відповідно до умов договору факторингу
розрахункові документи клієнта обліковуються за номінальною
вартістю за позабалансовими рахунками із виконанням такої
бухгалтерської проводки: Дебет Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями; Кредит Контррахунок.
4.3. Сума коштів, сплачених клієнту, відображається фактором
(банком) у бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими
проводками: Дебет Рахунок для обліку коштів, які надані за факторинговими
операціями; Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та
банківських металів; Кредит Рахунок для обліку неамортизованого дисконту за вимогами, що
придбані за операціями факторингу, - у разі утримання авансом
процентних або комісійних доходів. За позабалансовими рахунками відображається зменшення
зобов'язань банку на суму, сплачену клієнту, відповідно до пункту
1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.
4.4. Отримані від боржника кошти фактор (банк) спрямовує на
погашення заборгованості за кредитом та процентами. У разі
перевищення надходжень над сумою заборгованості за кредитом та
процентами фактор (банк) повертає різницю клієнту, якщо інше не
встановлено договором факторингу. У цьому разі здійснюються такі
бухгалтерські проводки: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,
рахунки клієнтів - на суму, що надійшла від боржника; Кредит Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими
операціями, - на суму кредиту; Кредит Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими
операціями - на суму нарахованих доходів за цією операцією; Кредит Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими
операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними
операціями - на суму доходів за цією операцією, що не були
нараховані; Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та
банківських металів - на суму перевищення надходжень над сумою
заборгованості банку за кредитом та процентами. Одночасно фактор (банк) здійснює списання з позабалансових
рахунків оплачених боржником документів за факторинговими
операціями. У цьому разі виконується така бухгалтерська проводка: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями -
на суму оплачених боржником розрахункових документів. У разі часткового погашення боржником заборгованості на
відповідному платіжному документі робиться відмітка про дату та
суму частково погашених зобов'язань.
4.5. Якщо за умовами договору сплата коштів за боргом
здійснюється безпосередньо боржником на рахунок клієнта, то після
отримання платежу клієнт здійснює розрахунок з фактором (банком).
У цьому разі в обліку фактора (банку) виконуються такі
бухгалтерські проводки: Дебет Рахунки клієнтів; Кредит Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими
операціями; Кредит Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими
операціями - на суму нарахованих доходів; Кредит Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими
операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними
операціями - на суму, яка не відображалася в бухгалтерському
обліку за рахунками нарахованих доходів.
4.6. Якщо договором факторингу передбачено право регресу
фактора (банку) до клієнта за непогашеною боржником
заборгованістю, то фактор (банк) після пред'явлення регресу
відображає заборгованість за рахунками з обліку кредитів або за
рахунком 2093 "Сумнівна заборгованість за операціями факторингу
суб'єктів господарювання" залежно від фінансового стану клієнта
або боржника.
4.7. Бухгалтерський облік простроченої, сумнівної та
безнадійної заборгованості за факторинговими операціями
здійснюється аналогічно до розділу III цієї Інструкції.
Глава 5. Бухгалтерський облік операцій
з консорціумного кредитування
5.1. Зобов'язання з надання коштів за консорціумним кредитом
відображається банками-учасниками за позабалансовими рахунками в
сумі часток їх участі відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу II
цієї Інструкції.
5.2. Кожний банк-учасник здійснює облік кредиту в розмірі
частки їх участі за відповідними рахунками з обліку кредитів,
відкритими на ім'я позичальника. У разі перерахування коштів головному банку - координатору
учасників консорціуму здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями
з банками; Кредит Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів.
5.3. Після отримання повідомлення від головного банку про
надання кредиту позичальнику банки-учасники на суму частки їх
участі в консорціумному кредиті здійснюють таку бухгалтерську
проводку: Дебет Рахунки для обліку наданих кредитів; Кредит Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями
з банками.
5.4. Головний банк консорціуму, через який здійснюються
розрахунки, до перерахування коштів позичальнику акумулює отримані
від інших банків-учасників кошти і відображає цю операцію в
бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів; Кредит Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями
з банками.
5.5. На дату надання позичальнику кредиту головний банк
здійснює такі бухгалтерські проводки: Дебет Рахунки для обліку наданих кредитів - на суму частки власної
участі в консорціумному кредиті; Дебет Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями
з банками - на суму частки участі в консорціумному кредиті,
перерахованої банками-учасниками; Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та
банківських металів - на загальну суму кредиту. Суму зобов'язань банки-учасники списують з позабалансових
рахунків і здійснюють бухгалтерські проводки відповідно до пункту
1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції.
5.6. Банки-учасники здійснюють нарахування доходів на суму
частки їх участі в консорціумному кредиті відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку.
5.7. Отримання доходів головним банком з метою подальшого
розподілу серед банків-учасників відображається такою
бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та
банківських металів; Кредит Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями
з банками - на суму процентів за кредитом.
5.8. Частка доходів головного банку відображається такою
бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями
з банками; Кредит Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами,
рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами.
5.9. Перерахування відповідної частки доходів за кредитом
банкам-учасникам відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями
з банками; Кредит Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів -
на суму частки участі банків-учасників в отриманих доходах. Кошти, отримані від головного банку як погашення
заборгованості за нарахованими доходами та кредитом,
банки-учасники відображають згідно з порядком, викладеним у главі
4 розділу II цієї Інструкції.
5.10. Якщо умовами договору про консорціумне кредитування
передбачається утримання доходів авансом, то суми таких доходів
обліковуються в кожному банку-учаснику за рахунками з обліку
неамортизованого дисконту. Бухгалтерські проводки здійснюються
аналогічно до проводок, зазначених у главі 2 розділу II цієї
Інструкції.
5.11. Якщо кредит надається банківським консорціумом шляхом
гарантування загальної суми кредиту групою банків, а кредитування
здійснюється в міру виникнення потреби в кредиті, то
банки-учасники обліковують частку участі як надану гарантію за
позабалансовими рахунками 9000 "Гарантії, що надані банкам" або
9020 "Гарантії, що надані клієнтам". У цьому разі головний банк
консорціуму обліковує суми кредиту, які гарантовані іншими
учасниками консорціуму, за рахунками групи 901 "Гарантії, що
отримані від банків".
5.12. Якщо консорціумне кредитування здійснюється шляхом
гарантування головним банком загальної суми кредиту, то головний
банк обліковує надану гарантію за позабалансовими рахунками 9000
"Гарантії, що надані банкам" або 9020 "Гарантії, що надані
клієнтам", а банки-учасники обліковують суми, які гарантовані
головним банком консорціуму, за рахунками групи 901 "Гарантії, що
отримані від банків".
5.13. Якщо умовами консорціумного кредитування передбачаються
зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за
рахунок залучення інших банків для участі в консорціумному
договорі, то банки - нові учасники консорціуму обліковують
гарантовану ними частку участі за позабалансовими рахунками 9000
"Гарантії, що надані банкам" або 9020 "Гарантії, що надані
клієнтам". У цьому разі банки-учасники зменшують раніше визнану
гарантовану частку участі та списують відповідну суму з
позабалансових рахунків, на яких обліковуються надані гарантії.
5.14. Забезпечення за операцією з консорціумного кредитування
обліковується кожним банком-учасником пропорційно до часток участі
у наданому кредиті відповідно до укладеного договору про
забезпечення.
5.15. Бухгалтерський облік простроченої, сумнівної та
безнадійної заборгованості за консорціумним кредитом здійснюється
аналогічно до розділу III цієї Інструкції.
Глава 6. Бухгалтерський облік гарантій,
авалів, поручительств
6.1. Надані банком гарантії, авалі, поручительства
обліковуються як фінансові зобов'язання за позабалансовими
рахунками груп 900 "Гарантії, поручительства, акредитиви та
акцепти, що надані банкам" і 902 "Гарантії, що надані клієнтам"
залежно від контрагентів та виду гарантії до дати їх виконання або
закінчення строку дії. Гарантії, які надані іншим банкам як забезпечення сум
отриманих клієнтами-позичальниками кредитів, обліковуються як
гарантії, що надані клієнтам.
6.2. У разі надання гарантії для забезпечення кредитного
ризику банк може вимагати від контрагента надання контргарантії.
Банк, що надає контргарантію, обліковує її за позабалансовими
рахунками 9000 "Гарантії, що надані банкам", 9020 "Гарантії, що
надані клієнтам". У цьому разі здійснюється така бухгалтерська
проводка: Дебет Рахунки для обліку наданих гарантій; Кредит Контррахунок.
6.3. У разі отримання банком гарантій з пов'язаною гарантією,
наданою іншому контрагенту, такі гарантії обліковуються за
рахунками 9015 "Контргарантії, що отримані від банків", 9036
"Контргарантії, що отримані від клієнтів". У цьому разі
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунки для обліку отриманих контргарантій.
6.4. У разі отримання банком коштів як забезпечення гарантії
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,
рахунки клієнтів; Кредит Рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки для обліку
залучених вкладів (депозитів).
6.5. Якщо банк надає кошти іншому банку як забезпечення
гарантії, то в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет Рахунок для обліку коштів у розрахунках, розміщених в інших
банках; Кредит Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів.
6.6. Банк за наданими гарантіями отримує комісійні доходи та
обліковує їх як доходи за позабалансовими операціями.
6.7. Якщо є ймовірність того, що банк буде змушений платити
за наданими зобов'язаннями, то сума наданої гарантії вважається
такою, що стала сумнівною, та відображається за відповідним
рахунком з обліку сумнівних гарантій. У цьому разі здійснюється
така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку сумнівних гарантій; Кредит Рахунки для обліку наданих гарантій.
6.8. У разі виконання банком зобов'язань за наданими
гарантіями, авалями, поручительствами на сплачену суму
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за виплаченими
гарантіями; Кредит Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,
рахунки клієнтів. Суми гарантій, авалів, поручительств списуються з
позабалансових рахунків і здійснюється така бухгалтерська
проводка: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунки для обліку наданих гарантій, рахунки для обліку
сумнівних гарантій.
6.9. Якщо гарантія забезпечена грошовими коштами, то банк
виконує гарантію і одночасно здійснює таку бухгалтерську проводку: Дебет Рахунки для обліку коштів у розрахунках; Кредит Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за виплаченими
гарантіями.
Реклама:
Партнёры: